.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że:
 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Dominika Wysoczańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Wysoczańska, ul. Zmorskiego 2/8, 50-539 Wrocław, NIP: 8992818132, REGON: 367234363 oraz Wiktor Zięba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wiktor Zięba, ul. Zmorskiego 2/8, 50-539 Wrocław, NIP: 8992818126, REGON: 367234417, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą Nurtex s.c., NIP: 8992818273 REGON: 367236089. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
1. listownie: ul. Zmorskiego 2/8, 50-539 Wrocław,
2. telefonicznie: 662 070 695,
3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@nurtex.pl,
4. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.nurtex.pl/kontakt/.
 

II. Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO- w celach kontaktowych, w tym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.nurtex.pl/kontakt/ lub kontaktu bezpośredniego oraz w zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO- w zakresie i celu niezbędnym do zawarcia, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania, a także do wykonania umowy, w tym do wystawienia oraz przesłania dokumentów rozliczeniowych,
3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO- w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO- w zakresie podejmowania działań zmierzających do przedstawienia propozycji zawarcia umowy, prowadzenia innych działań marketingowych.
 

III. Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi bankowe lub prowadzące działalność płatniczą, dostawcy systemów IT. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

IV. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, w stosunkach umownych przez okres niezbędny do realizacji umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.
 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
4) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 

VII. Konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W stosunkach umownych jest wymogiem zawarcia i realizacji umowy albo otrzymania zamówionej informacji handlowej. Niepodanie danych będzie skutkowało nieotrzymaniem zamówionej informacji handlowej lub brakiem możliwości zawarcia umowy. VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.